BAHAI Research Team | Rahpouyan Vesal Cultural Organization

ENGLISH

کتابخانه

فیلم ها

تلویزیون

اخبار

فروشگاه

صفحه شخصی

صفحه اصلی

     
هر گردی گردو نیست!

اهميت مساله از آنجا آغاز ميشود كه قرار نيست موضوع ادعاي (انا المهدي) صرفا به ياوه گوييهاي يك عده ورشكسته سياسي محدود شود و بر طبق روايات متعدد اسلامي قرار است تعداد زيادي افراد مغرض در دوران غيبت امام دوازدهم شيعيان و منجي عالم بشريت به دروغ ادعاي مهدويت كرده و هر يك عده اي را دور خود جمع كنند. من اگر هم در اين قسمت چيزي مينويسم هدف اصلي آنست كه من بعد هم مسلمانان گول افراد دروغگو و گروههاي مغرض را نخورند و در دسته كسانيكه در احاديث از آنها بعنوان گمراهان و در بدترين حالت مرتدين ياد شده است قرار نگيرند. حال اگر در بين حدود ده فرقه ايكه هر يك با ادعاي شخصي كه خود را مهدي ميدانست تشكيل شدند و البته بهاييت در همين چند فرقه هم جزو ضعيفترينها بشمار ميرود انسانهايي باشند كه واقعا بدنبال كشف حقيقتند ميتوانند با خواندن چند صفحه به كذب ادعاي سرانشان پي ببرند و ما را هم از دعاي خير فراموش نكنند. و الا كه چهار يا پنج ميليون بهايي كه نميتواند گوشه جهنم را هم پر كند چه ارزشي دارد كه انسان بخواهد وقتش را براي آنها تلف كند! من در كتاب چگونه در يك هفته پيغمبر شويم مطالبي آورده ام كه هم براي بهاييها و فرق ضاله ديگر و هم براي كسانيكه ميخواهند ازين به بعد پيغمبر شوند كاملا مستند و حجت كامل است.

متاسفانه اين كمبود در سايتهاي اسلامي ديده ميشود كه به مسائل كوچك اهميت نميدهند ولي با توجه به همه جانبه بودن فعاليتهاي كانون فرهنگي رهپويان وصال شيراز و با توجه به اينكه اين موارد از جمله مسائلي است كه در دورانهاي گذشته مورد بي مهري علما قرار گرفته و كمترين كاري روي آن انجام نشده است, لذا ما اينجا چند بحث كاملا مجزا را مطرح ميكنيم و مفالاتي از اساتيد بزرگوار را كه در اين مباحث وجود دارنـد، به صورتي مجزا تحت عنوان مهـدويت آورده ايم كه ميتوانيـد در حاشيه بحث از آنها هم استفاده كنيـد موضوع اول موضوع نسب آن حضرت است كه در تمام احاديث و روايات شيعه و سني، بالاتفاق ايشان را مهدي و از نسل حضرت ابا عبد الله عليه السلام ميداننـد، لذا در نام، كنيه و نسب آنحضرت در تمام دنياي اسلام توافق كامل وجود دارد، لذا در روايات هم داريم كه بعد از ظهور آنحضرت و مطرح كردن اينكه خلافت و امامت بعد از پيامبر حق علي عليه السلام بوده و خلفا در حق اهل بيت ظلم كرده انـد، آنگاه حضرت اشاره به اهل سنت خواهد كرد و خيل كثيري از آنان ايشان را ميپذيرند و در ركاب حضرت در مي آينـد و بعد بادي سياه آنهايي را كه در صف مقابل ميماننـد در مينوردد، لازم بذكر است اينها از متواترات شيعه است و حتي يك نفر راوي هم روايت خلاف اينكه حضرت از ولد حسين ابن علي نيست روايت نكرده و حتي يك شيعه نبوده كه بگويد ايشان فرزند بلافصل حضرت امام حسن عسكري امام يازدهم شيعيان نيستنـد در اينجا توجه مسيحيان عزيز را نيز به مكاشفات يـوحناي نبي جلب ميكنم كه در آنجا ميبينيـد سخن از يك زن در بين آسمان و زمين ميكند كه دوازده فرزند وي چون ستاره دور او را گرفته انـد و ستاره دوازدهم با اژدها ميجنگـد البته ما در اين باب صرفا از احاديث معتبر اسلامي و آيات قرآن مدد ميجوييم چرا كه قرآن ما در بر دارنده هر آنچه در كتب آسماني بوده هست و همانطور كه پيغمبر اسلام فرمودنـد "اني بعثت لاتمم مكارم الاخلاق" يعني بعثت ايشان براي آن بود كه بالاترين مسايل اخلاق تبيين شود و راه رسيدن به بالاترين كمال نشان داده شود، و لذا اسلام در بر دارنده بالاترين و كاملترين مباني فكري و اخلاقي است و مكمل اديان قبل از خود ميباشد اين مساله بهر حال از متواترات اسلام است و تقريبا از همه اهل بيت و شخص پيغمبر اسلام آنقدر روايات معتبر وجود دارد كه ديگر كسي در آن شكي ندارد، لذا اگر كسي هم در اين مدت غيبت ادعايي كرده حتي الامكان سعي در اثبات نسب مستقيم با امام يازدهم داشته يا لا اقل سعي كرده خود را از آن خاندان معرفي كند كه كمي تقريب ذهني براي مردم بوجود بياورد كه نكند وي همان حضرت مهدي باشد، كمتر گروهي پيدا مسشود كه رهبرهايشان حتي ادعاي نسب غير مستقيم با آنحضرت را هم نكردنـد و قصـد جا زدن خود با پاك ترين اختـر آسمان و زمين حضرت مهـدي فرزنـد حضرت امام حسن عسكري و منجي عالم بشريت را داشته انـد. در زمينه مدعيان دروغين مهدويت كتب بسيار زياد در كتابفروشيها موجود است كه مطالعه آنها باعث روشن شدن افكار ميشود، اگر چه خدا وعده داده كه به كسي كه به خدا و پيغمبر دروغ ببنـدد كمكي نميكنـد و وي و طرفدارانش را در دنيـا و آخرت خار و ذليل كنـد. اكنون هم ميبينيم كه با آنهمه خرجهاي كلان و سرمايه گذاري در زمينه انحراف افكار عمومي صرفا عده قليلي كه طبق آمار خودشان 5 الي 6 ميليون نفر در تمام دنيـا حاضر به قبول بزرگترين دروغهاي عالم شـده انــد و ذلت دنيـا و عــذاب وحشتنـاك آخـرت را براي خـود خريده انـد، تا در اين چند روز دنيا، دستورات خدا را اطاعت نكننـد و دين خدا را كنار بگذارند و فهميده يا نفهميده خيال ميكننـد با خروج از ديني كه خدا توسط حضرت محـمــد عليه السلام براي هدايت همه انسانها و آزاد كردن آنها از زنجيرهايي كه در آن گير كرده بودنـد و براي رشـد و پيشرفت آنها نازل شده بود، ميتواننـد آزاد شونـد و پيشرفت كننـد، حال آنكه نفهميدنـد و خدا هم نميگذارد بفهمنـــد كه در باتلاق جهل و تعصب و ناداني گرفتار شده انــد و از دين رشـد خارج و به عقب مانـدگي دچـار گرديده انـد. هيچيك از اين اقوام را كسي نميتواند بيدار كنـد مگر آنرا كه خدا خود بيدار كنـد چرا كه خدا خود چشمان آنها را كور و گوشهاشان را كر و زبانهاشان را لال كرده است، طوري كه چند نفر جاهل عقب افتاده دور و بر خودشان را همه جهان ميداننـد و براي كسي كه بعد از مثلا 150 سال با آنهمه خرج و تبليغ در همه دنيـا فقط چند ميليون را دور هم جمع كرده و خود الان در آتش دوزخ منتظر پيروانش است كه به او ملحق شونـد ارزش خدايي قايلنـد و تاثير وجودش را جهاني ميداننـد! و در مقابل چشمهايشان، حزب 1 ميلياردي مسلمانان را كه جهاني را تكان داده اند جمعيتي قليل خوانده و تاثير فردي چون امام خميني را كه ظرف چند سال از ادعاي خدمتگزاريش در ايران ميليونها سرباز جان بر كف فقط در ايران دورش جمع شدنـد ناچيز ميبيننـد، لذا قرآن آنان را كر و كور و لال ميدانـد، البته در بحث موفقيتهاي مسلمانان مفصلا دلايل كور بودن آنانرا بررسي خواهم كرد كه ريشه در كفرشان دارد،يا مثلا در چشمانشان، چند روز خوشي و ول گشتن به سبكي كه دلشان ميپسندد، و جلسات ادعيه بي عمل و بي فايده و سراسر كفر آميزشان، كه چيزي جز مسخره كردن دين خدا نيست، و خود را جهاني و متفكر دانستن و احترام ظاهري اين چند روز دنيا آنهم در ميان دار و دسته اي رو به انقراض، از اهم مسايل است ولي شعله هاي آتش دوزخ كه نه يك روز و يك سال بلكه هميشگي و غير قابل تحمل است، و به يقين محض به آن دچار خواهنـد شد همانطوريكه در اين دنيا به جهل و عقب ماندگي و ذلت دچار شدنـد، برايشان مساله بي اهميتي است. لذا مسلمين دستـور دارنـد آنها را به حال خود واگذارنـد تا در اين دنيا در اوج ذلت و شكي كه خدا در دلشان قرار داده منتظر سرانجام دردناك حود در آخـرت باشنـد، جايي كه هيچيك از كساني كه فكر ميكردنـد شفاعتشان خواهنـد كرد جايگاهي براي خود هم ندارنـد و حتي قادر به فرار از عاقبت دروغهايي كه به خدا و پيغمبرانش نسبت دادنـد و قومي را بدين روش به آتش دايمي خدا ملحق كردنـد نيستنـد، اينها آيات قرآن است، اينها حتي از حديث نبوي محكمتـر است، اما آنها نميبيننـد، وظيفه ما اين نيست كه حتي برايشان طلب آمرزش كنيم، چون خدا فرمودنـد اگر پيغمبر هم طلب آمرزش براي اين افراد بكنـد نميبخشدشان، علت اين هم مشخص است، كفر يعني كفران نعمت، نعمت آنها اسلام بود، نعمت خدا را ناشكري كردنـد. چگونه گروهي كه رهبرشان در قبل از انفلاب، رئيس ستاد ارتش انگليس بوده!!! ادعاي دوري از خشونت و سياست ميكند. چگونه آقاي هژبر يزداني يكي از ثروتمندترين ايرانيان جهان در قبل از انقلاب كه صاحب دهها كارخانه در سر تا سر ايران بود، و از بزرگان بهاييت به شمار ميرفت، ميتوانست اينهمه به شاهي كه ملت ايران را هر روز به خاك و خون ميكشيد تا اينحد نزديك باشد كه هر هفته در روزنامه ها يك صفحه تبريك و حمايت از شاه كند. اينهمه افتضاحي كه در اسراييل در حال وقوع است و رسما به جلادها ميگوينـد ما كاري به كار شما نداريم، شما هم كاري به ما نداشته باشيم، براي اين مردم دستور ديني و ارزش است ولي براي مومن و مسلمان بي ايماني و ترس از غير خدا است، آيا عقل سليم ديني را ميپذيرد كه اگر يك اكيپ دختر هم با شوهر كسي بيرون برونـد دستور بدهد ناراحت نشود و اصلا برايش مهم نباشد؟ اينها كه ديگه نه براي مسلمان براي بي دينها هم كه به دين عمل نميكنند ضد ارزش است، ببينيـد وقتي كسي از شياطين دستور ميگيرد شياطين او را ذليل ميكننـد و هر روز از انسانيت دورتر ميكنند و به قول قرآن: "قـد تبين الرشـد من الغـي" يعني خداوند خودش دين رشد از دين عقب ماندگي جدا كرده است، كه هر چقدر بخواهند دست و پا بزنند و با دستوراتشان خود را بالاتر ببرند مانند مرداب در آن فرو ميروند. البته اين مقاله براي مسلمانان گرامي نوشته شده ولي بهاييها براحتي ميفهمند كه ما مسلمانان منتظر امام زماني هستيم كه در قرآن ما و بيش از شش هزار حديث كه شيعه و سني روايت كرده اند و به صراحت تمام نام و مشخصات ايشان را بيان نموده اند ( القائم الحجه الامام محمد اين الحسن العسكري و هو الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملئت ظلما و جورا) هستيم كه قرار است جهان را از ظلم نجات بدهد، و دستورات دين اسلام را در تمام جهان پياده كند و حكومت جهاني اسلام را بپا كند و قرآن را اجرا كند و بنام جدش محمد و حسين قيام كند، نه كسي كه خودش هم نتواند نجات يابد، و سفارش كند كه بعد از من هم نه منتظر منجي باشيـد، نه خودتان با ظلم بجنگيـد، فقط صبر كنيـد خود مردم دنيا متوجـه نياز به تعاليم بالاي من بشونـد، و نه يك دين ديگر كه نه با تعاليم اسلام سنخيت دارد، نه علماي اسلام آنرا قبول دارند، نه مدعي آن معجزه اي آورده، نه نام وي با نامي كه بيش از شش هزار حديث معتبر از اهل بيت به آن وعده داده بودند شباهتي دارد، نه كارهايي كه در راه از بين بردن ظالمين قرار بود انجام بدهد تمام كرد يا حداقل شروع نمود، نه تعاليمش با قرآن سازگاري داشت، نه اعجازي در كلام داشت بلكه تناقضات كلماتش الي ما شا الله زياد بود! فقط كافي است كه شما كتب اصلي جناب باب را يكبار بخوانيد و اگر مايل بوديد ما را هم دعوت كنيد تا با شما بخوانيم. همين الآن در غرب دستور بي حجابي و ارتباط خواهر و برادري همه مردم (تحت لواي برابري زن و مرد) بر طبق قوانين منع تعصب بها كه تحفه هندي ايشان بود اجرا ميشود و بوي تعفنش هم همه جهان را گرفته است و هيچ مسلماني حاضر به قبول چنين لكه ننگي آنهم با نام دين نبوده و نخواهد بود. مسلمانان ميفهمند كه ظلم تمام شدني نيست، اگر جلوي آنرا نگيرند همه حتي اين افراد هم قلع و قمح ميشونـد. صهيونيسم، حتي اگر همه دستورات و اعمالتان در راستاي اهداف آنها باشد، و هيچ خطري براي جناياتش نداشته باشيد، باز هم به كسي رحم نميكند. لذا از اول تاريخ خدا به يكايك پيغمبرانش دستور داد كه در مقابل ظلم سكوت نكنند. وانگهي همه آنها از لحظه شروع دعوي نبوت تا آخرين لحظات مرگ همواره در درجه عبوديت و بندگي خود باقي ماندند و هيچيك ادعا نكرد كه اي مردم منرا اطاعت كنيـــد، همگي گفتنـد خداي من كه خداي آسمانها و زمين است و من و شما را آفريده است اطاعت كنيـد بهر حال امروزه ميليونها مسلمان دستورات اسلام را رعايت نميكننـد زندگيشان را به سبك غير مسلمانان ميكننـد،ميخورند، ميخوابند، ميروند و مي آيند، و انگار نميدانند خداوند از يك مسلمان چقدر انتظارات ديگر دارد كه از غير او ندارد، ديني كه براي هر كاري چندين دستـور صريح و مختلف آورده، و از آنطرف چشمهاي همه مظلومان جهان را متوجه و منتظـر كمك خودش كرده و خواب راحت را از ظالمين جهان گرفته كه هيچ، حتي بين متفكران خودشان امروز اينهمه طرفدار پيـدا كرده و هر روز دارند اعتراف ميكننـد كه مثلا چند وقت پيش يكي از ايالتهاي آمريكا مدارس دخترانه و پسرانه را جدا كردنـد، آمار گرفتنـد جرايم مربوط به روابط دختر و پسر كاهش وحشتناك پيدا كرد، حتي جرايم ديگر آنجا هم كلي كم شـد، تازه فميدنـد و اعتراف كردنـد كه دستورات اسلام در مورد محدوده روابط اگر درست پياده ميشد، وضع كشورشان چقدر بهتـر ميشد، حالا هم ماندند در مشكلات امنيتي و اخلاقي عمل نكردن به اسلام ، البته اين را صهيونيستها اجازه نخواهنـد داد، چون اگر دستور اسلام رعايت بشود، وضع اسراييـل از اين هم بدتر ميشود، اگر مردم آمريكا از اين فكر ها، از روابط آزاد و بي بند و باري و مشروبات و رقص و اين چيزها بيرون بياينــد، چشمهايشان باز ميشود و ميبيننـد همه اينها براي سرگرم نگه داشتن آنها بوده و در كنار آن، همه كشورشان را صهيونيستها قلع و قمح كرده انــد و سرمايه هايشان را به اسراييل برده انــ‌د و سران دست نشانـده آنجا جايگزين كرده انــد، خداوند از مومنين به چنين دين كاملي انتظاري ديگر دارد كه خواندن متون سخنرانيهايي كه در اين سايت وجود دارد ميتواند شما را در اين راه هدايت نمايد.

مسلمين نگران اقوام كافر نيستند چونكه همه طرفدارانشان در دنيا به اندازه طرفدارهاي يك قهرمان جبهه هاي نبرد در ايران نميشوند، و يك امام خميني كه تعاليم اسلام او را طوري انسان كرده بود كه تا آخر عمر خود را بيش از يك خدمتگزار نميخوانـد، در تشييع جنازه اش ده ميليون نفر شركت كردند، يعني حدود دو برابر كل پيروان اينها در همه جهان روي هم، اگر ما نگراني داريم بايد از روي دلسوزي ما باشد كه چرا كسانيكه در اين كشور اسلامي اينهمه عظمت اسلام را ميبينند و ميفهمند كه اين مردم از هيچ قدرت مادي نميترسند چرا به اشتباهات خود نمي انديشند و در پي اصلاح خود نميروند؟

و الا مگر كمند مسلماناني كه مثل كفار زندگي ميكننـد، دين خود را لهو و لعب گرفتنـد و ... البته قبلا هم گفتيم، درست است دين اسلام كاملترين است، اين يعني اگر كسي بخواهد انسان كامل هم بشـود، اسلام برايش برنامه دارد، و برنامه هايش هم صحيح هستنـد، معني ديگرش اينست كه هر دستور اين دين يك بعد فايده دنيايي دارد يك بعد فايده آخرتـي، حالا هر دستوري را انجام ندهيم، دو ضرر كرده ايم، مثلا اگر مساله حجاب در ايران حل نشود، و با اين وضع بمانـد، حتما ضربه اش را در اين دنيا خواهيم خورد، و عذاب آخرتي آنهم جاي خود را دارد.

 

 

ارتباط با ما


Copyright © ۲۰11 All Rights Reserved for Rahpouyan Vesal Cultural Organization (RVCO)
Address:Seyedoshohada Building, Shahid Aghai St., Zerehi, Shiraz, Iran.
P.O.Box: 71645_154, Shiraz Email: info@rahpouyan.us